Stanovy

Občianskeho združenia,

Klub chovateľov maďarských pastierskych plemien psov,

So sídlom: Rovinka 651, 900 41 Rovinka, Slovenská republika

I .

Názov, sídlo a právne postavenie združenia

a./ Názov združenia: Klub chovateľov maďarských pastierskych plemien psov

b./ Sídlo združenia: Rovinka 651, 900 41 Rovinka

c./ Právne postavenie združenia: občianske združenie, Klub chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, je nezávislé, dobrovoľné, nepolitické a samostatné združenie s vlastnou práv­nou subjektivitou a koná vo vlastnom mene. Je združením občanov podľa zákona č. 83/1990 Zb., v znení neskorších noviel a predpisov, o združovaní občanov. Občianske združenie, Klub chovateľov maďarských pastierskych plemien psov je zaregistrovaným ministerstvom vnútra SR, dňa 05.02.1993, pod číslom spisu: VVS/1-900/90-750, ktoré združuje občanov Slovenskej republiky a ostatné také osoby, ktoré sú priaznivcami plemien psov, maďarských pastierskych plemien,

KOMONDOR, plemeno uznané Medzinárodnou kynologickou organizáciou FCI, pod č. 1/1/53,

KUVASZ, plemeno uznané Medzinárodnou kynologickou organizáciou FCI, pod č. 1/1/54,

MUDI, plemeno uznané Medzinárodnou kynologickou organizáciou FCI, pod č. 1/1/238,

PULI, plemeno uznané Medzinárodnou kynologickou organizáciou FCI, pod č. 1/1/55,

PUMI, plemeno uznané Medzinárodnou kynologickou organizáciou FCI, pod č. 1/1/56,

Občianske združenie, Klub chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, chráni práva a oprávnené záujmy svojich členov vyplývajúce z ich členstva v združení.

II.

Úlohy združenia

Občianske združenie, Klub chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, plní najmä tieto úlohy:

1./ Spoluzúčastňuje sa na chove, zveľaďovaní, a zušľachťovaní maďarských pastierskych plemien psov v rámci štandardu a zlepšovanie ich vlastností.

2./ Úzko spolupracuje s majiteľmi, spolumajiteľmi a držiteľmi psov maďarských pastierskych plemien.

3./ Môže vykonávať podnikateľskú a obchodnú činnosť vrátane zahranično-obchodnej činnosti, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

4./ Zostavuje návrhy plánov výstav, skúšok, chovateľských podujatí a iných aktivít s tým súvisiacich. Spolupôsobí pri organizovaní týchto podujatí, spracúva príslušnú štatistiku.

5./ Podporuje chov, ochranu a čistotu plemien, nákup krmív a liečiv vhodných pre plemená maďarských pastierskych psov.

6./ Pri svojej činnosti spolupracuje s ostatnými vnútroštátnymi a zahraničnými klubmi, ako aj štátnymi orgánmi a organizáciami a to najmä pri chove, a ochrane čistoty plemien, ako aj pri usporiadaní príslušných podujatí.

7./ Organizuje a zabezpečuje čistotu chovu plemien.

8./ Organizuje a zabezpečuje predaj šteniat pochádzajúcich z chovov jeho členov.

9./ Organizuje a zabezpečuje príslušné služobné cesty svojich členov týkajúce sa predmetov jeho činnosti.

10./ Pôsobí na rast odbornej a kultúrnej úrovne svojich členov s dôrazom na ochranu čistoty plemien.

11./ Zabezpečuje chov a výcvik čistokrvných psov.

12./ Získava a organizuje mládež pre svoju činnosť.

III.

Majetok združenia

1./ Majetok občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, je jeho vlastníctvom. S týmto majetkom hospodári samostatne, podľa vlastných stanov, v súlade s Ústavou, ústavnými zákonmi, ostatnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2./ Majetok občianske ho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov tvorí:

a/ hnuteľný a nehnuteľný majetok ako aj jeho výnosy,

b/ členské príspevky, účelové príspevky a zápisné,

c/ dotácie, subvencie a dary,

d/ príjmy z hospodárskej a inej činnosti,

e/ dotácie od sponzorov,

f/ iné.

3./ Občianske združenie, Klub chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, hospodári samostatne podľa spracovaného rozpočtu, ktorý schvaľuje jeho členská schôdza.

IV.

Členstvo v združení

1./ Členom občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, môže byť každý občan SR, alebo aj taký cudzí štátny príslušník, ako aj taká právnická osoba, ktorá je priaznivcom maďarských pastierskych plemien psov.

2./ Členov do občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, prijíma výbor občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo, so súhlasom viac ako polovice hlasov všetkých jej členov.

3./ Prijatie za člena občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, nadobúda účinnosť dňom podpísania jej stanov a zaplatením členského a iného príspevku.

4./ Počet členov občianskeho združenia, Klub chovateľov maďarských pastierskych plemien psov nie je obmedzený.

5./ Po prijatí za člena, občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, má novo prijatý člen rovnaké práva a povinnosti ako ostatní členovia združenia.

6./ Na návrh výboru občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, jej členská schôdza, môže prijať fyzickú osobu za čestného člena. Čestný člen občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, je oslobodený od platenia členských a iných príspevkov, avšak nemôže byť zvolený do jeho orgánov a nemá ani hlasovacie právo.

7./ Výšku členského príspevku, účelových a mimoriadnych príspevkov určuje členská schôdza občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov.

V.

Práva a povinnosti členov združenia

1./ Člen občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, má právo najmä:

a) zúčastňovať sa rokovania a rozhodovania na členských schôdzach občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov,

b) voliť a byť volený do orgánov občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov,

c) voliť a byť volený do orgánov Slovenských a medzinárodných kynologických organizácii,

d) zúčastňovať sa na ostatnej činnosti občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov,

e) podávať návrhy, podnety a sťažnosti orgánom občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov,

f) podávať návrhy, podnety a sťažnosti orgánom Slovenských a medzinárodných kynologických organizácii, ako aj oprávneným orgánom štátnej správy.

2./ Člen občianskeho združenia, Klub chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, je povinný najmä:

a) dodržiavať právne predpisy o ochrane zvierat, o ochrane prírody, veterinárne predpisy, Stanovy občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, uznesenia jej orgánov, plniť úlohy vyplývajúce z týchto predpisov a uznesení,

b) prehlbovať si svoje odborné vedomosti,

c) angažovať a zúčastňovať sa aktívne v poslaní občianskeho združenia., Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, zachovávať disciplínu, plniť všetky úlohy vyplývajúce z členstva alebo zverenej funkcie a dôsledne rešpektovať pravidlá občianskej a kynologickej morálky,

d) zaplatiť riadne a včas členský príspevok a iné príspevky

e) do 30 dní od každej zmeny trvalého pobytu hlásiť občianskemu združeniu, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, zmenu svojej adresy,

f) nahradiť občianskemu združeniu, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, škodu, za vznik ktorej zodpovedá,

g) podieľať sa na činnosti, správe a hospodárení s majetkom občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov,

3./ Vyššie uvedené práva a povinnosti sa nevzťahujú na čestných členov občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov.

VI.

Zánik členstva v združení

Členstvo v občianskom združení, Klub chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, zaniká:

a) vystúpením, ktoré treba oznámiť písomne výboru občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov,

b) právoplatným rozhodnutím o vylúčení z občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov,

c) nezaplatením členského príspevku v stanovenej lehote,

d) smrťou člena občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov,

e) zánikom občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov,

f) rozhodnutím o odňatí čestného členstva v občianskom združení, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov,

g) zrušením rozhodnutia o prijatí za člena občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov,

VII.

Orgány združenia

Orgánmi občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, sú:

a) členská schôdza,

b) výbor,

c) kontrolór,

VIII.

Členská schôdza združenia

1./ Členská schôdza občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, je najvyšším orgánom združenia. Schádza sa podľa potreby, najmenej však 1 (jeden) krát za kalendárny rok.

2./ Na prijatie platného uznesenia členskej schôdze občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov na jej členskej schôdzi..

3./ Členskú schôdzu občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, zvoláva poverený člen jej výboru, podľa plánu schváleného členskou schôdzou, alebo podľa aktuálnej potreby, s uvedením navrhovaného programu najmenej 5 (päť) dní vopred, písomne, faxom, e-mailom alebo cez sms správu. Výbor občianskeho združenia, Klub chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, zvolá do 30 (tridsať) dní členskú schôdzu vždy, ak o to požiada najmenej 1/3-na všetkých členov združenia, kontrolór, alebo príslušný orgán štátnej správy. V prípade, že do tejto lehoty jej výbor schôdzu nezvolá, zvolá ju na náklady občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, príslušný orgán štátnej správy.

4./ Členská schôdza občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, rozhoduje o všetkých závažných záležitostiach združenia, najmä však:

a) rozhoduje o zmene stanov združenia,

b) rozhoduje o zmene prevádzkového poriadku,

c) volí na päťročné funkčné obdobie predsedu združenia a ďalších členov výboru združenia, ako aj kontrolóra združenia,

d) rozhoduje o prijatí člena združenia a jeho vylúčení v odvolacom konaní,

e) rozhoduje o stanovení výšky riadneho členského príspevku, ako aj o mimoriadnych a účelových členských príspevkoch,

f) rozhoduje o sťažnostiach alebo odvolaniach členov proti rozhodnutiam výboru združenia,

g) rozhoduje o zrušení združenia; toto uznesenie je povinná bezodkladne oznámiť príslušným orgánom štátnej správy,

h) o schválení správy výboru združenia, o jeho činnosti a vykonaných opatreniach medzi členskými schôdzami združenia,

i) o odvolaniach proti rozhodnutiam výboru združenia o uložení kárneho opatrenia,

j) o schválení správy výboru združenia, o činnosti a výsledkoch hospodárenia združenia za uplynulý rok a správy dozornej rady združenia o kontrole činnosti a hospodárenia združenia,

k) o použití výnosu hospodárenia alebo úhrade straty za uplynulý rok,

l) o schválení plánu činnosti združenia na kalendárny rok, prípadne dlhšie obdobie.

5./ V programe členskej schôdze musia byť zahrnuté tieto body:

a) schválenie správy výboru spoločnosti o činnosti a výsledkoch hospodárenia spoločnosti za uplynulý rok,

b) správa kontrolóra spoločnosti o kontrolnej činnosti a hospodárenia spoločnosti,

c) rozhodnutie o použití výnosov hospodárenia alebo úhrade straty za uplynulý rok,

d) schválenie plánu činnosti spoločnosti na kalendárny rok, prípadne dlhšie časové obdobie,

e) schválenie výšky členských príspevkov,

f) schválenie uznesení výročnej členskej schôdze.

IX.

Výbor združenia

1./ Výbor občianskeho združenia, Klub chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, je výkonným orgánom združenia.

2./ Činnosť výboru občianskeho združenia, Klub chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, spočíva najmä v tom, že :

a) spravuje záležitosti združenia v období medzi členskými schôdzami, zabezpečuje plnenie uznesení členských schôdzí združenia, rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú výslovne vyhradené iným orgánom združenia,

b) zodpovedá za dodržiavanie kynologickej, hospodárskej, finančnej a organizačnej disciplíny združenia,

c) rozhoduje o prijatí člena združenia a jeho vylúčení,

c) v kárnom konaní proti členom združenia rozhoduje ako prvostupňový správny orgán,

d) predkladá pravidelné správy o svojej činnosti členskej schôdzi združenia.

3./ Výbor občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, sa skladá z predsedu, tajomníka a poradcov pre chov.

4./ Prípadných ďalších členov výboru združenia určí členská schôdza občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov. Vo výbore nemožno jednotlivé funkcie spojiť.

5./ Schôdze výboru občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, zvoláva písomne, faxom, e-mailom, alebo cez sms správu, predseda združenia, alebo iný poverený člen výboru, najmenej 3 (tri) dni vopred. V neodkladných prípadoch (ak vec neznesie odklad), je možné schôdzu výboru združenia zvolať aj bez dodržania uvedenej 3 (troj) dňovej lehoty.

6./ Na schôdzu výboru združenia sa pozýva aj kontrolór, ktorý má pri rozhodovaní len poradný hlas.

X.

Práva a povinnosti členov výboru združenia

1./ Predseda občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, najmä:

a) koná v mene občianskeho združenia,

b) zvoláva zasadnutia výboru a členskej schôdze,

c) podpisuje písomnosti týkajúce sa činnosti združenia,

d) kontroluje plnenie úloh uložených jednotlivým funkcionárom výboru združenia,

e) dbá na včasné vypracovanie plánu kynologického a finančného hospodárenia a kontroluje ich,

f) zabezpečuje plnenie úloh, ktoré uložili združeniu štátne orgány a iné oprávnené orgány a organizácie,

g) vybavuje neodkladné a naliehavé náležitosti združenia, a o výsledku informuje výbor alebo združenie na najbližšej schôdzi.

2./ Tajomník občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, najmä:

a) koná koná v mene občianskeho združenia, v neprítomnosti predsedu združenia so všetkými jeho právami a povinnosťami,

b) vedie výborové a členské schôdze združenia,

c) vybavuje bežnú korešpondenciu,

d) opatruje pečiatku, stanovy, zápisnice zo schôdzí a všetky dôležité pí­somnosti združenia a zodpovedá za ich riadne uloženie,

e) vyhotovuje zápisnice zo schôdzí výboru a členských schôdzí, pokiaľ sa funkciou zapisovateľa nepoverí iný člen výboru,

f) predkladá výboru prihlášku nových členov, žiadosti o zrušenie členstva, vedie zoznam členov,

g) disponuje, spoločne s predsedom, s finančnými prostriedkami nachádzajúcich sa na účte združenia,

h) prijíma a realizuje všetky peňažné plnenia,

i) vedie príručnú pokladnicu a zodpovedá za pokladničnú hotovosť,

j) zostavuje výkaz o hospodárení a predkladá ho na schválenie členskej schôdzi združenia,

3./ Poradca pre chov občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, najmä:

a) zostavuje návrh plánu kynologického hospodárenia a chovu, predkladá ho na schválenie príslušným orgánom, a dbá na jeho dodržiavanie,

b) dozerá, aby sa chov šteniat vykonával podľa zásad riadneho kynologického hospodárenia v súlade s predpismi o kynológii,

c) v prípade potreby vykonáva potrebné opatrenia na záchranu psov,

d) vedie záznam a podáva štátnym a kynologickým orgánom hlásenia pre štatistické úlohy

e) informuje výbor a členskú schôdzu o stave psov a navrhuje potrebné opatrenia,

f) vedie záznam o tom, komu, kedy a aké šteňa sa dodalo,

g) na pokyn predsedu združenia vypracováva vyhodnotenie hmotnej zainteresovanosti,

h) eviduje zoznam psov členov združenia a vedie ich záznam.

i) je nápomocný členom združenia pri zabezpečovaní krmiva pre psy,

XI.

Kontrolór združenia

1./ Kontrolór občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, je kontrolným orgánom združenia, ktorý je nezávislý na výbore, ktorý sa volí členskou schôdzou na dobu 5 (päť) rokov.

2./ Kontrolór občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov sa zodpovedá členskej schôdzi, ktorej predkladá správu o svojej činnosti a návrhy na odstránenie zistených nedostatkov a chýb.

3./ Kontrolór občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, volí členská schôdza združenia. Funkcia kontrolóra je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.

4./ Kontrolór občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, kontroluje činnosť a hospodárenie združenia a jeho orgánov, najmä plnenie plánu finančného hospodárenia, plnenie zmluvných záväzkov, dodržiavanie zákonnosti a uznesení členských schôdzí združenia.

5./ Kontrolór občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov sa vo svojej činnosti riadi smernicami pre činnosť dozorných rád ako aj všeobecne záväznými právnymi predpismi.

XII.

Zastupovanie združenia

Občianske združenie, Klub chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, navonok zastupuje predseda združenia, v jeho neprítomnosti tajomník.

XIII.

Zápisnice o rokovaní orgánov združenia

1./ O rokovaní orgánov občianskeho združenia, Klub chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, a jeho výsledkoch sa robia stručné, jasné, výstižné a zrozumiteľné zápisnice, ktoré sa archivujú.

2./ Zápisnice z členskej schôdze občianskeho združenia, Klub chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, podpisuje predseda a overovatelia zápisnice.

3./ Zápisnice zo zasadnutia výboru občianskeho združenia, Klub chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, podpisuje predseda a tajomník.

XIV.

Členská disciplína združenia

1./ Členovi občianskeho združenia., Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, ktorý porušil povinnosti vyplývajúce z členstva v združení a na jeho nápravu, vzhľadom na závažnosť porušenia povinnosti nepostačuje pohovor, môže výbor združenia podľa miery zavinenia a ostatných okolností uložiť tieto druhy kárnych opatrení:

a) pokarhanie pred výborom,

b) dočasné obmedzenie chovateľskej činnosti na dobu 1 (jeden) až 5 (päť) rokov,

c) zníženie na podiele na výsledku hospodárenia združenia za bežný rok na dobu 1 (jeden) až 5 (päť) rokov,

d) vylúčenie zo združenia.

2./ Vylúčiť z občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, možno len takého člena združenia, ktorý hrubo alebo opätovne do 5 (piatich) rokov od predchádzajúceho právoplatného kárneho opatrenia uloženého príslušným orgánom združenia, porušil interné predpisy združenia, alebo predpisy upravujúce kynológiu, alebo si dlhodobo neplní povinnosti voči združeniu, alebo konal v rozpore so záujmami združenia.

3./ Rozhodnutie o uložení kárneho opatrenia sa musí vypracovať písomne, rozhodnutie musí obsahovať všetky zákonné náležitosti.

4./ Písomné vyhotovenie rozhodnutia sa zasiela doporučeným listom alebo sa odovzdá osobne proti podpisu stíhanému členovi združenia.

XV.

Hospodárenie združenia

l./ Občianske združenie, Klub chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, má samostatnú právnu subjektivitu, hospodári podľa vlastného plánu hospodárenia schváleného členskou schôdzou.

2./ Občianske združenie, Klub chovateľov maďarských pastierskych plemien psov zo svojich zdrojov zabezpečuje náklady na svoju réžiu ako aj finančné prostriedky na úhradu technického zabezpečenia podujatí organizované združením a úhradu daní a ostatných poplatkov.

3./ Po schválení ročných hospodárskych výsledkov, členská schôdza združenia môže určiť výšku vkladu účelového príspevku, na jedného člena, na nasledujúci kalendárny rok.

4./ Funkcionári, ako aj radoví členovia občianskeho združenia, Klub chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, za vykonané úkony v prospech združenia, majú právo vyúčtovať svoje hotové výdavky - cestovné, stravné, ušlú mzdu.

5./ Členská schôdza občianskeho združenia, Klub chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, môže schváliť aj paušálne odmeny za výkon jednotlivých funkcií v združení.

6./ Za jednotlivé pracovné výkony môže členská schôdza občianskeho združenia, Klub chovateľov maďarských pastierskych plemien psov , schváliť bodový systém.

XVI.

Zánik združenia

l./ Občianske združenie, Klub chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, zaniká:

a) uznesením členskej schôdze združenia,

b) rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy.

2./ Pri zániku občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, uznesením členskej schôdze, vykoná likvidáciu likvidátor menovaný členskou schôdzou združenia.

3./ Pri zániku občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy vykoná likvidáciu určený likvidátor.

4./ Likvidátor najmä:

a) sústredí peňažné prostriedky občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov na jednom účte a najhospodárnejším spôsobom odpredá alebo zabezpečí ostatný hnuteľný majetok a nehnuteľnosti združenia,

b) z prípadného výťažku uhradí záväzky občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov,

c) úradným spôsobom znehodnotí pečiatky občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov,

d) zabezpečí uloženie spisového materiálu v štátnom archíve SR v súlade so zákonom o archívnictve a skartačným poriadkom,

e) správu o vykonaní likvidácie predloží orgánu, ktorý ho likvidáciou poveril, prípadne ďalším zainteresovaným orgánom.

XVII.

Záverečné ustanovenia

1./ Stanovy občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, nadobúdajú platnosť dňom schválenia členskou schôdzou občianskeho združenia, Klub chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, t. j., dňom 28. 07. 2012..

2./ Stanovy občianskeho združenia, Klubu chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, sa môžu doplniť prevádzkovým poriadkom združenia, avšak zmeniť nie.

V Povode, dňa 28.07.2012