Chov

V zmysle ustanoveni SKJ môže iba riadny člen prislušného chovatelského klubu chovat šteniatka s preukazom o povode.

Od 1.1.2013 zahájila samostatnú činnosť plemenná kniha a kancelária Únie kynologických klubov. Únia kynologických klubov (ÚKK) zastrešuje chovateľské kluby, ktoré boli doposiaľ zastrešené priamo pod SKJ. 

Dokumenty plemennej knihy a agendy klubov posielajte na adresu: Únia kynologických klubov, Furmanská 9, 841 03 Bratislava

Všetky informácie a zoznam klubov nájdete na webovej stránke ÚKK: www.unkk.sk

Kontakty:

tel: 02 / 64282691

0948 220 924

E-mail: melichova@unkk.sk (plemenná kniha)

unkk@unkk.sk (agenda klubov)

Zdravotné vyšetrenie

Klub zatiaľ nevyžaduje povinné zdravotné vyšetrenie pre zaradenie do chovu. Cieľom klubu je chovateľská samostatnosť a sám chovateľ je zodpovedný za svoje úspechy či neúspechy v chove a za svoje dobré meno chovateľskej stanice.

Klub aj napriek tomu odporúča všetkým chovateľom tieto zdravotné vyšetrenie :

U plemena Komondor, Kuvasz - DBK, DLK, PRA, EKG

U plemena Mudi, Puli, Pumi - DBK, DLK, Patelly, PRA, EKG

Bonitácia

Komondor, Kuvasz, Mudi, Puli, Pumi

Suky

Minimálny vek : 15 mesiacov

Psi

Minimálny vek : 18 mesiacov

Podmienky chovnosti

Čistokrvnosť jedinca osvedčená preukazom o pôvode (ďalej PP), v prípade importovaných jedincov,

s exportným preukazom pôvodu preregistrovaným na plemennej knihe SKJ.

Absolvovanie klubové alebo špeciálné výstavy s hodnotením výborný alebo velmi dobrý u psa vo veku min.18 mesiacov a u suky vo veku min. 15 mesiacov.

Absolvovanie bonitácie na Slovensku s výsledkom chovný

Párenie

Postup pre vybavovanie formalít na povolenie párenia - pripúštania.

1. Majiteľ chovnej sučky - t.j. sučky, ktorá absolvovala a splnila podmienky bonitácie, pošle písomne, alebo emailom svoju žiadosť výkonnému poradcovi chovu. K žiadosti priloží mená dvoch - piatich plemenníkov, z ktorých jedným by rád svoju sučku nakryl.

A) K prvej žiadosti priloží:

- obojstrannú fotokópiu PP svojej sučky

- kópiu certifikátu o schválení chráneného názvu chovateľskej stanice

- kópiu potvrdenia o zaplatení členského poplatku KCHMPPP

Pri krytí zahraničným, aj slovenskym, psom dodá aj obojstranné fotokópie, alebo elektronickú - čitateľnú verziu - PP vybraných plemenníkov.

B). Pri každej ďalšej žiadosti o krycí list pošle chovateľ už len :

- písomnú žiadosť o vystavenie krycieho listu

- kopiu potvrdenia o zaplatení členského poplatku KCHMPPP Pri krytí zahraničným, aj slovenskym, psom obojstranné fotokópie, alebo elektronickú - čitateľnú verziu - PP vybraných plemenníkov

C). Žiadosť treba zaslať:

- najneskôr 6 týždňov pred predpokladaným háraním sučky pri krytí so slovenským alebo českým psom

- najneskôr 3 mesiace pred plánovaným krytím so zahraničným psom

2. Výkonný poradca chovu posúdi vhodnosť uvedených psov, prípadne navrhne iných.

Krycí list pre krytie platí 12 mesiacov, resp. do krytia na základe tohto krycieho listu. Aj v prípade, že krytie nebolo úspešné, krycí list stráca platnosť. Krycí list stráca platnosť aj v prípade, že krycí pes nesplnil priebežne podmienky na povoľovanie krytia, alebo bol on, či sučka zo závažných dôvodov vylúčený z chovu, prípadne uhynul. V takomto prípade je chovateľ povinný obratom vrátiť krycí list výkonnému PCH.

Forma žiadosti o krycí list

Elektronická podoba : E - mail

Doporučeným listom na adresu poradca chovu

Poradca chovu I. - Komondor,Kuvasz, Mudi, Puli, Pumi

Árpád Szőcs

Tel : 0905 940 311

E-mail : negyedi@hotmail.com

Adresa : Neded, Baláta 5, 92585

Poradca chovu II. - Komondor, Kuvasz, Mudi, Puli, Pumi

Ladislav Tarr

Tel : 0907611681

E-mail : ladislav.tarr@gmail.com

Adresa : Ružová 363, 076 41 Biel

Kontrola vrhu